Kütuseseire andmekogu on osa arendatavast riiklikust kütusekvaliteedi juhtimissüsteemist, mille üheks eesmärgiks on Euroopa Liidu direktiivide 93/12/EÜ, 98/70/EÜ, 99/32/EÜ, 2003/17/EÜ, 2003/30/EÜ ja 2005/33/EÜ nõuete täitmine, mis seisneb Eesti turul müüdavate ja tarbitavate vedelkütuste keskkonnaparameetrite kvaliteedist ning tarbitud vedelkütuste kogustest ülevaate saamises ning meetmete rakendamises tagamaks ainult kvaliteetse kütuse kasutamise Eesti turul. 

Euroopa Liidu direktiivid 98/70/EÜ ning 2003/30/EÜ bensiini ja diislikütuste kvaliteedi kohta, kehtestavad keskkonnaalased normid nii bensiini- kui diiselmootorites kasutatavatele kütustele. Euroopa Liidu direktiivid 93/12/EÜ ja 99/32/EÜ kehtestavad nõuded kütteõlide väävlisisaldusele. Nõuded laevadel kasutatavatele kütuste väävlisisalduse osas on kehtestatud Euroopa Liidu direktiividega 93/12/EÜ ja 2005/33/EÜ. 

Kütuseseire andmeid vajavad mitmed eri asutused: Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Tarbijakaitseamet, Keskkonnaagentuur. Nende tööülesannete eripärast lähtuvalt, loodi ühtne riiklik kütuseseire andmekogu, mis tagaks kõigile asjasse puutuvatele asutustele ligipääsu vajalikele andmetele ning omaks avalikku osa üldsuse informeerimiseks. Eesti standardile EVS-EN 14274 vastavat riikliku kütuseseiret korraldab Keskkonnaministeerium Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kaudu. Kütuseseire andmekogu haldab Keskkonnaagentuur

Andmekoguga seotud küsimuste korral pöörduda klienditeeninduse poole saates e-kirja klienditugi@envir.ee või helistades telefonil +372 666 0901. 

 

 

Kütuseseire andmekogu avaliku osa Kasutajajuhend

 

 

Kütuseseiret ja kvaliteedikontrolli teostavad asutused:

Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Tel: 611 2900
http://www.klab.ee/

Maksu- ja Tolliamet

Tel: 880 0811

http://www.emta.ee/


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Tel: 667 2000
https://www.ttja.ee

Keskkonnaministeerium
Tel: 626 2802
http://www.envir.ee/

 

 

Kütuseseirega seotud riiklikud aruanded ja ülevaated:

Euroopa aruanded

 

Õigusaktid:

Nõukogu direktiiv 1999/32/EÜ, 26. aprill 1999, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes ja millega muudetakse direktiivi 93/12/EMÜ

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/70/EÜ, 13. oktoober 1998, bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise kohta

Nõukogu direktiiv 93/12/EMÜ, 23. märts 1993, teatud vedelkütuste väävlisisalduse kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/63/EÜ, 20. detsember 1994, bensiini säilitamisel ja selle terminalidest teenindusjaamadesse jaotamisel lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste kontrollimise kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/94/EÜ, 13. detsember 1999, milles käsitletakse kütusesäästuga ja süsinikdioksiidi heitmetega seotud andmete tarbijale kättesaadavust uute sõiduautode turustamisel

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/17/EÜ, 3. märts 2003, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni otsus, 18. veebruar 2002, riigi kütusekvaliteedi koondandmete esitamise ühise vormi kohta (teatavaks tehtud numbri K(2002) 508 all

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/28/EÜ, 23. aprill 2009, taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/33/EÜ, 6. juuli 2005, millega muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ laevakütuste väävlisisalduse kohta